תחומי התמחות

קניין רוחני

 

גזילת סוד מסחרי בעת שלבי פיתוח אמצאה חדשה

המידע הסודי שומר על אופיו עד הודעת הקיבול המציגה את האמצאה לציבור

 

בשנת 1999 נחקק חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט – 1999. חוק זה מעניק הגנה לבעל סוד מסחרי מפני גזילת סודו המסחרי. המונח "סוד מסחרי" מוגדר בסעיף 4 לחוק העוולות המסחריות, על פיו, מידע נחשב כמידע סודי, כל עוד איננו הופך לנחלת הרבים, בכפוף לכך שבעל הסוד נקט אמצעים סבירים לשמירת סודיותו.

בהתאם להוראת סעיף 6 לחוק העוולות המסחריות, גזל סוד מסחרי הנו נטילת הסוד ללא הסכמת בעל הסוד באמצעים פסולים, שימוש בסוד ללא הסכמת בעל הסוד או קבלת הסוד ללא הסכמת בעליו.

הליך לרישום פטנט בגין אמצאה חדשה, מתחיל בבית העסק של הממציא שם מושקעים מאמצים ומשאבים לצורך פיתוח האמצאה. בתום שלב הפיתוח, כאשר בעל הפטנט אוחז באמצאה הכשירה לרישום כפטנט, מוגשת בקשת הפטנט. לאחר הגשת הפטנט, מתפרסמת הודעת קיבול הפטנט ברשומות. הודעת הקיבול מציגה את פרטי האמצאה בפני הציבור הרחב, ומאפשרת לכל גורם המתנגד לרישום הפטנט להגיש התנגדות לרישום הפטנט.

בשלב הפיתוח, ידועים פרטי האמצאה למגזר מצומצם של עובדים ושותפים העמלים ושוקדים על פיתוח האמצאה. בשלב זה, המידע הנוגע לאמצאה הנו סודי.

בהתאם להוראת סעיף 6 (ב) (2) לחוק העוולות המסחריות "שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו, כאשר השימוש הוא בניגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד", הנו שימוש שמבסס עילת תביעה בגין גזל של סוד מסחרי. סעיף 6 (ב) (2) לחוק העוולות המסחריות עולה בקנה מידה אחד עם סעיף 141 לחוק הפטנטים, הקובע כי "כל עוד לא הוגשה בקשת פטנט על אמצאת שירות, לא יגלו העובד, המעביד וכל אדם אחר שהדבר נמסר לו בסוד, פרטים על האמצאה". בהתאם להוראות הדין האמורות, בשלב פיתוח האמצאה מהווה המידע הכרוך בפיתוח האמצאה מידע סודי, השייך לממציא ומהווה סוד מסחרי.

חשוב להבהיר, כי גם ללא הוראות דין אלו, מכירה הפסיקה בחובת הסודיות המוטלת על עובד וכל גורם שהיה מעורב בפיתוח אמצאה. חובה זו נגזרת מיחסי האמון הקיימים בין העובד לבין מעבידו ומהצורך לבצע את חוזה העבודה בתום לב. חובה זו מוטלת על העובד במשך קיומם של יחסי העבודה ואף לאחר סיומם, והיא באה לסיומה רק כאשר הסוד העסקי חדל להיות סוד שלא מיוזמת העובד. חובה זו איננה מותנית בקיום הוראה בחוזה העבודה, וניתן לגזור אותה מחובת תום הלב והנאמנות המחייבים את העובד ביחסיו עם וכלפי המעביד[1]

למדים אנו, כי בשלב פיתוח האמצאה, שימוש בסודות המסחריים השיכים לבעל העסק או לממציא, לרבות בדרך של העברת הסודות המסחריים לגורמים שלישיים, עשויה להקים עילת תביעה בגין גזלת סודות מסחריים.

בכדי שהסוד המסחרי יזכה להגנת הדין, על בעל הסוד להוכיח כי המידע איננו נחלת הרבים. חובת הסודיות, בשלב פיתוח האמצאה, איננה מקיפה ידיעות שהנן בגדר נחלת הכלל, ידיעות מקצועיות כלליות וניסיון מקצועי שרכש העובד במהלך עבודתו.ככלל, אינפורמציה ונתונים הכרוכים בפיתוח אמצאה חדשה נכללים במכלול סודותיו המסחריים של בעל העסק או הממציא.

 

בטרם הגשת בקשת הפטנט, גורם אשר ישתמש בסוד המסחרי ללא הרשאת בעל העסק או הממציא, תוך הפרת חובת אמונים או בניגוד לחיוב חוזי, ייחשב כמי שגזל את הסודות המסחריים הנוגעים לאמצאה שבשלבי הפיתוח. גזל הסוד המסחרי יכול להתבצע על-ידי שימוש בסוד המסחרי או על-ידי העברת הסוד המסחרי לצד שלישי.

בהתאם להוראת סעיף 9 לחוק העוולות המסחריות, גם שימוש בסוד מסחרי שנעשו בו שינויים, ייחשב כגזל סוד מסחרי, אם קיים דמיון מהותי בין הסוד המסחרי לבין המידע בו נעשה שימוש. שינוי סמנטי במידע הסודי הכרוך באמצאה שפותחה, אשר היה נחשב כנטילה של "עיקר האמצאה", עשוי להיחשב אף הוא כגזל סוד מסחרי.

במועד פיתוח האמצאה, יהיה בעל הסוד המסחרי זכאי לסעדים משפטיים, אשר יבטיחו כי הסוד לא ייגזל ממנו ולא יהפוך לנחלת הכלל. סעדים אלו הנם כורח המציאות, שכן תיאור המידע הסודי, בטרם הגשת בקשת הפטנט, עשוי להוביל לדחיית בקשת הפטנט בשל פרסום קודם המתאר את האמצאה נשואת בקשת הפטנט.

המידע הסודי שומר על אופיו הסודי עד למועד פרסום ההודעה בדבר קיבול האמצאה המבוקשת לרישום כפטנט. הודעת הקיבול מציגה את האמצאה בפני הציבור. לאחר פרסום הודעת הקיבול, יוכל כל גורם להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הפטנט המבוקש. הודעת התנגדות ניתן להגיש עד לתום שלושה חודשים ממועד פרסום הודעת הקיבול ברשומות. בתום תקופה זו, אם לא יוגשו התנגדויות, יירשם הפטנט בפנקס הפטנטים. מעטה הסודיות מושל במועד פרסום הודעת הקיבול ברשומות. לאחר פרסום הודעת הקיבול ברשומות רשאי כל גורם החפץ בכך לעיין בבקשת הפטנט לצלם העתק ממנה, לבחון אותה ולהגיש התנגדות כנגד רישום הפטנט המבוקש. הודעת הקיבול הופכת את הסודות המסחריים הטמונים בבקשת הפטנט לנחלת הכלל. כנגד גילוי סודות מסחריים אלו, ובכפוף לכך שהאמצאה כשירה לרישום כפטנט, מוקנית לבעל הפטנט בלעדיות לניצול האמצאה נשואת הפטנט למשך תקופה של עשרים שנה, שמתחילה למפרע ממועד הגשת בקשת הפטנט.

למדים אנו, כי חוק העוולות המסחריות מגן על המידע הסודי מתחילת הליך הפיתוח ועד למועד פרסום הודעת הקיבול ברשומות. במועד פרסום הודעת הקיבול, נחשף הציבור הרחב לאינפורמציה הסודית הכרוכה ביישום האמצאה. בתמורה לחשיפת האינפורמציה הסודית, מוקנית לבעל הפטנט זכות קניינית מונופוליסטית, הכפופה לאפשרות להתנגד לפטנט או לבקש מרשם הפטנטים או מבית המשפט לבטל את הפטנט לאחר רישומו. חוק העוולות המסחריות מסיים את תפקידו כמגן על הסודות המסחריים הכלולים בבקשת הפטנט, במועד פרסום ההודעה בדבר קיבול הפטנט לרישום ברשומות.

ממציא המגיש בקשת פטנט, מוותר על סודיות המידע הכלול בבקשת הפטנט כנגד זכותו לקצור זכות לניצול בלעדי וייחודי של האמצאה נשואת בקשת הפטנט. הממציא נושא במחיר הכרוך באובדן ההגנה הקניינית, כתוצאה מקבלת התנגדות או כתוצאה מביטול הפטנט לאחר רישומו. פטנט יבוטל או לא יוענק, בדרך כלל, כאשר בקשת הפטנט איננה מציגה אמצאה הכשירה לרישום כפטנט. אמצאה שאיננה כשירה לרישום כפטנט, בדרך כלל איננה מכילה סודות מסחריים שאינם בגדר נחלת הכלל, כך שלא נגרם כל נזק ממשי לממציא או למפתח האמצאה.[1]         לעניין זה: ע"א 206/72 מיגן בע"מ נ' פאר פ"ד כז (1) 576, בעמ' 578; ד' פלפל, "סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 והזיקה לדין הגרמני", הפרקליט לו, התשמ"ד – 1984, 53; מ' גולדברג, "תום לב במשפט העבודה", ספר בר ניב, הוצאת רמות, התשמ"ז – 1987, 139; ע"א 2600/90 עלית חברה ישראלית לתעשיות שוקולד וסוכריות בע"מ נ' סרנגה, פ"ד מט (5) 769, בעמ' 805.אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.

 
 

כתבות נוספות בתחום

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.